..

Friday, April 3, 2015

ปวงชนหร็อมแหร็ม จุดเทียนชัยถวายสิรินธร... เอิ๊ก ๆ ๆ ๆ



มวลมหาประชาเลีย มีอยู่แค่หยิบมือ ดูนาทีที่ 16-17 เด๊อ... คริ ๆ

 
ปวงชนหร็อมแหร็ม จุดเทียนชัยถวายสิรินธร... เอิ๊ก ๆ ๆ ๆ

No comments:

Post a Comment