..

Wednesday, August 26, 2015

คมวาทะ ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 26 สิงหาคม 2558

 ในขบวนเปลี่ยนระบอบ เราถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกหมู่เหล่าที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์เดียวกัน และผู้มีความสามารถและประสบการณ์ทุกท่าน จะต้องมาสานมือ สานใจกันเป็นกองทัพประชาชน....

No comments:

Post a Comment