..

Friday, September 4, 2015

เดโมกราเตีย

         ในความคิดของชนชั้นนำนั้น มองว่าชนชั้นล่างไม่พร้อมและไม่เข้าใจประชาธิปไตย จึงย้อนกลับไปครึ่งทางประชาธิปไตยในอดีตแห่งกรีกที่เรียกว่าคณาธิปไตยโดยเน้นชนชั้นกลางและชนชั้นนำในการปกครองประเทศ ภายใต้ความเชื่อสิ่งเล้นลับในที่สุดจึงเกิดการล้มผู้ปกครองขึ้นทั่วโลกเนื่องจากคณาธิปไตยเป็นสาเหตุทำให้ความห่างชนชั้นนั้นกว้างขึ้น
          ความคิดเริ่มต้นต้องย้อนกลับไปที่ความเป็นคนเหมือนกัน และเชื่อว่าคนสามารถพัฒนาได้ สิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเรียกว่าทักษะ เมื่อทักษะถูกฝึกฝนจนสมองจดจำเรียกว่า เอ็กเพริท เมื่อเอ็กเพริทได้รับการพัฒนาและลงมือปฏิบัติกลายเป็น สเปเชียลลิส แล้วผู้นั้นจึงย้อนกลับมาเขียนลายลักษณะอักษรที่ตัดส่วนการลองผิดทิ้งเหลือการลองถูกเท่านั้นเพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังเสียเวลาเรียกว่า เตรียอรี่ "คนเหล่านี้จะกลายเป็นตัวแทนให้คนส่วนใหญ่เลือก"
          มันคือวิทยาศาสตร์บริสุทธิสู่วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และมาพัฒนาใช้ จนเกิดประสิทธิภาพไปผลักดันผลผลิตที่มากกว่าการใช้แรงงาน จนวัดค่าแรงงานต่อคนในรัฐ เรียกว่าจีดีพี นำค่าจีดีพีเข้าสู่ฐานระบบเพื่อบ่งบอกว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว กำลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา 
 (ปล.อย่าติดกับดักประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่การยึดโยงกับประชาชน  ประชาชนต่างหากเป็นผู้กำหนดทั้งหมดแห่งรัฐ แม้แต่  "ธรรมนูญ ประชาชนต้องเป็นผู้ร่าง" ถ้าประชาชนไม่ได้เป็นผู้กำหนดกฏการอยู่ร่วมกัน สิ่งนั้นเรียก "คณาธิปไตย (โอลิกราเซีย)")           

No comments:

Post a Comment